Governing Body

PRESIDENT

Adv. M. L. Somalwar

VICE-PRESIDENT

Shri. R. P. Somalwar

SECRETARY

Shri. P. P. Somalwar

JOINT SECRETARY

Dr. D. R. Pande

MEMBER

Dr. Seema Somalwar

MEMBER

Shri. M. M. Somalwar

TREASURER

CA Rohit Somalwar

MEMBER

Mrs. Supriya Kolwadkar

MANAGEMENT REPRESENTATIVE

CA Vyankatesh Somalwar